เอกสาร Rec. ITU-T X.660 | ISO/IEC 9834-1 (07/2011) ได้ให้คำนิยามของวัตถุ (Object) และตัวระบุวัตถุ (Object identifier: OID) ไว้ในข้อ 3.5.10 และ 3.5.11 ตามลำดับ ดังนี้

Object :  “Anything in s me world, generally the world of telecommunications and information processing or some part thereof, which is identifiable (can be named), and may be registered.”
วัตถุ :  สิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลก ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงโลกที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยสิ่งนั้นสามารถถูกระบุด้วยชื่อและนำไปจดทะเบียนได้

Object Identifier :  “An ordered list of primary integer values from the root of the international object identifier tree to a node, which unambiguously identifies that node.”
ตัวระบุวัตถุ :  รายการลำดับของตัวเลขจำนวนเต็ม หรือ หมายเลขโอไอดี สำหรับระบุโหนดต่าง ๆ ในโครงสร้างตัวระบุวัตถุแบบต้นไม้ (international object identifier tree) ตั้งแต่โหนดต้นกำเนิด (Root) จนถึงโหนดที่ระบุวัตถุที่เจาะจงนั้น ๆ


 

   
      คำค้น
      กรอกรูปแบบข้อความ เช่น ETDA, NRCA

     

กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ/ร้องเรียนบริการ
ติดต่ออีเมล :
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
สำนักมาตรฐาน | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Office of Information and Communication Technology Standard, Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำหร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาปรากฏอยู่ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดต่อไป                                                                                                          Version R3.6