คำค้น
             กรอกรูปแบบข้อความ เช่น ETDA, NRCA
            

ชื่อตัวระบุวัตถุ (Object Identifier : OID)
etda(1)
ASN.1 Notation
{join-iso-itu-t(2) country(16) th(764) etda(1)}
dot Notation
2.16.764.1
OID-IRI Notation
/Join-ISO-ITU-T/Country/764/ETDA
 ข้อมูลของ OID (OID Information)
ค่าจำนวนเต็มปฐมภูมิ (Primary integer value)
ป้ายชื่อยูนิโค๊ดแบบจำนวนเต็ม (Integer-valued Unicode Label)
ตัวระบุวัตถุแบบทุติยภูมิ (Secondary identifier)
ป้ายชื่อยูนิโค๊ดแบบที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม (Non-integer Unicode label)
คำอธิบาย (Description)
Electronic Transactions Development Agency, or ETDA
ข้อมูลเพิ่มเติม (Information)
ETDA is the agency under the Ministry of Digital Economy and Society (MDES).
{join-iso-itu-t(2) country(16) th(764) etda(1)}
 • etda(1) - (5 OIDs)
  • internal(0) - (0 OIDs)
  • nrca(1) - (3 OIDs)
   • common-cp(1) - (0 OIDs)
   • tdid(2) - (0 OIDs)
   • inet(3) - (0 OIDs)
  • nso(2) - (1 OIDs)
   • ets(1) - (11 OIDs)
    • ets1(1) - (0 OIDs)
    • ets2(2) - (0 OIDs)
    • ets3(3) - (0 OIDs)
    • ets4(4) - (0 OIDs)
    • ets5(5) - (0 OIDs)
    • ets6(6) - (0 OIDs)
    • ets7(7) - (0 OIDs)
    • ets8(8) - (0 OIDs)
    • ets9(9) - (0 OIDs)
    • ets10(10) - (0 OIDs)
    • ets11(11) - (3 OIDs)
     • part1(1) - (0 OIDs)
     • part2(2) - (0 OIDs)
     • part3(3) - (0 OIDs)
  • cso(3) - (6 OIDs)
   • etda-recommendation(1) - (37 OIDs)
    • etda-recommendation1(1) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation2(2) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation3(3) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation4(4) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation5(5) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation6(6) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation7(7) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation8(8) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation9(9) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation10(10) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation11(11) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation12(12) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation13(13) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation14(14) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation15(15) - (3 OIDs)
     • cp-natural(1) - (0 OIDs)
     • cp-juristic(2) - (0 OIDs)
     • cp-enterprise-user(3) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation16(16) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation17(17) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation18(18) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation19(19) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation20(20) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation21(21) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation22(22) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation23(23) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation24(24) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation25(25) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation26(26) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation27(27) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation28(28) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation29(29) - (4 OIDs)
     • part1(1) - (0 OIDs)
     • part2(2) - (0 OIDs)
     • part3(3) - (0 OIDs)
     • part4(4) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation30(30) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation31(31) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation32(32) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation33(33) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation34(34) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation35(35) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation36(36) - (0 OIDs)
    • etda-recommendation37(37) - (0 OIDs)
   • etda-standard-objects(2) - (2 OIDs)
    • printout-certification(1) - (2 OIDs)
     • certificate-primary(1) - (2 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • pdf(1) - (0 OIDs)
      • v2(2) - (1 OIDs)
       • pdf(1) - (0 OIDs)
     • certificate-partner(2) - (2 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • pdf(1) - (0 OIDs)
      • v2(2) - (1 OIDs)
       • pdf(1) - (0 OIDs)
    • service-provider-certification(2) - (2 OIDs)
     • certificate-sp-advanced(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • pdf(1) - (0 OIDs)
     • certificate-sp-basic(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • pdf(1) - (0 OIDs)
   • cmr-api(3) - (1 OIDs)
    • aware(1) - (0 OIDs)
   • etda-recommendation22(22) - (0 OIDs)
   • nesdc(1000) - (2 OIDs)
    • plan-codelist(1) - (6 OIDs)
     • national-strategy(1) - (1 OIDs)
      • version1(1) - (1 OIDs)
       • json(1) - (0 OIDs)
     • master-plan(2) - (1 OIDs)
      • version1(1) - (1 OIDs)
       • json(1) - (0 OIDs)
     • country-reform-plan(3) - (0 OIDs)
     • country-reform-plan(3) - (1 OIDs)
      • version1(1) - (1 OIDs)
       • json(1) - (0 OIDs)
     • plan12(4) - (1 OIDs)
      • version1(1) - (1 OIDs)
       • json(1) - (0 OIDs)
     • national-security-plan(5) - (1 OIDs)
      • version1(1) - (1 OIDs)
       • json(1) - (0 OIDs)
    • emenscr(2) - (2 OIDs)
     • project-doc(1) - (1 OIDs)
      • version1(1) - (1 OIDs)
       • xml(1) - (0 OIDs)
     • quarterly-report(2) - (1 OIDs)
      • version1(1) - (1 OIDs)
       • xml(1) - (0 OIDs)
   • nstda(1001) - (0 OIDs)
  • teda(4) - (2 OIDs)
   • teda-objects(1) - (3 OIDs)
    • common(1) - (10 OIDs)
     • certificate(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • invoice(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • receipt(3) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • tax-invoice(4) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • debit-credit-note(5) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • abbreviated-tax-invoice(6) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • cancellation-note(7) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • transcript(8) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • government-receipt(9) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • codelist(10) - (5 OIDs)
      • thai-countrysubdivisioncode(1) - (1 OIDs)
       • v1(1) - (1 OIDs)
        • schema(1) - (0 OIDs)
      • thai-cityidentification(2) - (1 OIDs)
       • v1(1) - (1 OIDs)
        • schema(1) - (0 OIDs)
      • thai-citysubdivisionidentification(3) - (1 OIDs)
       • v1(1) - (1 OIDs)
        • schema(1) - (0 OIDs)
      • thai-documentnamecode(4) - (1 OIDs)
       • v1(1) - (1 OIDs)
        • schema(1) - (0 OIDs)
      • thai-messagefunctioncode(5) - (1 OIDs)
       • v1(1) - (1 OIDs)
        • schema(1) - (0 OIDs)
    • course-certification(2) - (1 OIDs)
     • certificate-attendance(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • pdf-a-3(1) - (0 OIDs)
    • policy(3) - (6 OIDs)
     • teda-time-stamp-policy(1) - (0 OIDs)
     • thailand-post-time-stamp-policy(2) - (0 OIDs)
     • etax-time-stamp-policy(3) - (0 OIDs)
     • thai-advance-innovation-time-stamp-policy(4) - (0 OIDs)
     • inet-time-stamp-policy(5) - (0 OIDs)
     • creden-co(6) - (0 OIDs)
   • teda-affiliate(100) - (33 OIDs)
    • e-trade-facilitation(3) - (1 OIDs)
     • ocsb(1000) - (2 OIDs)
      • sugar-export-license(1) - (11 OIDs)
       • kn9(1) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • kn10(2) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • rn-cn-kn10(3) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • a1(4) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • a2(5) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • rn-a2(6) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • cn-a2(7) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • a1-bs(8) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • a2-bs(9) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • rn-a2-bs(10) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (0 OIDs)
       • cn-a2-bs(11) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
      • sugar-import-license(2) - (4 OIDs)
       • r1(1) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • r3(4) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • r4(5) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
       • cn-r4(6) - (1 OIDs)
        • v1(1) - (2 OIDs)
         • pdf(1) - (0 OIDs)
         • schema(2) - (0 OIDs)
    • rfd(4) - (2 OIDs)
     • transportation-pass(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • account-of-wood-or-forest-product(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • ops(6) - (0 OIDs)
    • md(7) - (5 OIDs)
     • vesselcert285(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • single-window-license(2) - (0 OIDs)
     • certificate-of-proficiency(3) - (0 OIDs)
     • certificate-of-endorsement(4) - (0 OIDs)
     • certificate-of-recognition(5) - (0 OIDs)
    • dld(8) - (1 OIDs)
     • r10(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • ops(9) - (2 OIDs)
     • medical-certificate(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • medical-certificate-for-alien-workers(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • diw(10) - (2 OIDs)
     • specialist-undertaking-in-hazardous-substances(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • certificate-diw(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • dsd(11) - (2 OIDs)
     • certificate-dsd(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • course-up-change(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • boi(12) - (1 OIDs)
     • investment-promotion-card(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • tisi(13) - (4 OIDs)
     • license-to-display-standard-mark-on-the-industrial-product(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • manufacture-license-of-industrial-product(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • license-to-import-industrial-products-for-distribution(3) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • license-to-import-industrial-products-for-distribution-one-time(4) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • led(14) - (2 OIDs)
     • rehabilitation-planner-permit(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • rehabilitation-plan-administrator-permit(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • nbtc(15) - (2 OIDs)
     • certificate-nbtc(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • license-nbtc(2) - (0 OIDs)
    • hss(16) - (9 OIDs)
     • health-establishment-license-for-organization(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • health-establishment-license-for-practitioner(2) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • health-establishment-license-for-service-provider(3) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • annual-fee-payment-form-for-hospital-services-establishment(4) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • medical-facility-performance-license(5) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • healing-arts-practices-license(6) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • the-registration-book-for-hospital-outpatient(7) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • the-registration-book-for-overnight-hospitals(8) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
     • certificate-standard-for-reproductive-medicine-technology-services(9) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (1 OIDs)
       • schema(1) - (0 OIDs)
    • doa(17) - (1 OIDs)
     • permit-to-move-articles-from-plant-quarantine-station(1) - (1 OIDs)
      • v1(1) - (0 OIDs)
    • dmsc(18) - (1 OIDs)
     • certificate-dmsc(1) - (0 OIDs)
    • excise(19) - (6 OIDs)
     • tobacco-sale-permit(1) - (0 OIDs)
     • alcoholic-beverage-permit(2) - (0 OIDs)
     • card-sale-permit(3) - (0 OIDs)
     • excise-registration(4) - (0 OIDs)
     • excisee-license-for-automobile-showroom(5) - (0 OIDs)
     • excise-for-bonded-warehouse-establishment-permission(6) - (0 OIDs)
    • niets(20) - (1 OIDs)
     • score-report(1) - (0 OIDs)
    • ocs(21) - (1 OIDs)
     • memorandum-ocs(1) - (0 OIDs)
    • dot(22) - (1 OIDs)
     • tourism-business-license(1) - (0 OIDs)
    • dip(23) - (3 OIDs)
     • certificate-of-trademark-registration(1) - (0 OIDs)
     • certificate-of-grant-of-patent(2) - (0 OIDs)
     • certificate-of-copyright-notification(3) - (0 OIDs)
    • ocsc(24) - (2 OIDs)
     • korpor7(1) - (0 OIDs)
     • pso(2) - (0 OIDs)
    • sao(25) - (6 OIDs)
     • audit-engagements-letter(1) - (0 OIDs)
     • management-letter-fa1(2) - (0 OIDs)
     • account-audit-confirmation(3) - (0 OIDs)
     • financial-audit-announcement(4) - (0 OIDs)
     • memorandum-sao(5) - (0 OIDs)
     • management-letter-fa1-1(6) - (0 OIDs)
    • coe(26) - (1 OIDs)
     • license-for-professional-practice(1) - (0 OIDs)
    • dft(27) - (3 OIDs)
     • dft-export-license(1) - (0 OIDs)
     • certificate-Of-commodity-standards(2) - (0 OIDs)
     • dft-import-license(3) - (0 OIDs)
    • dlt(28) - (1 OIDs)
     • freight-transport-license(1) - (0 OIDs)
    • dede(29) - (5 OIDs)
     • letter-of-notification-accepting-the-appointment-of-person-responsible-for-energy(1) - (0 OIDs)
     • letter-of-notification-rejecting-the-appointment-of-person-responsible-for-energy(2) - (0 OIDs)
     • document-checklist-for-the-appointment-of-person-responsible-for-energy(3) - (0 OIDs)
     • letter-of-notification-the-obligation-exemption-request-under-the-enCon-act(4) - (0 OIDs)
     • energy-auditor-certificate(5) - (0 OIDs)
    • fda(30) - (1 OIDs)
     • sorbor-7-1(1) - (0 OIDs)
    • tmc(31) - (3 OIDs)
     • medical-certificate-for-driving-license(1) - (0 OIDs)
     • medical-certificate(2) - (0 OIDs)
     • medical-certificate-for-sickness(3) - (0 OIDs)
    • cgd(32) - (0 OIDs)
    • rd(33) - (0 OIDs)
    • nimt(34) - (1 OIDs)
     • digital-calibration-certificate(1) - (0 OIDs)
    • nesdc(35) - (0 OIDs)
    • bot(36) - (0 OIDs)


กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลบริการ/ร้องเรียนบริการ
ติดต่ออีเมล :
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
สำนักมาตรฐาน | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Office of Information and Communication Technology Standard, Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)
เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำหร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาปรากฏอยู่ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดต่อไป                                                                                                          Version R3.6